Контрол и одит

Контролът и вътешният одит подпомагат организацията за постигане на целите й, като идентифицира и оценява рисковете пред организацията и оценява ефективността на системата като цяло. Аспектите на вътрешния одит са: финансово управление и контрол на риска от ръководенето на организацията, съответствието със законодателството и вътрешните нормативни актове, опазване на активите и информацията, изпълнение на задачите и постигане на целите. След извършване на одита се дават препоръки за подобряване на процесите в организацията.